Privacyverklaring

De term ‘Daniëlle Bassa-Ellens’, ‘Praktijk Daniëlle Bassa’ of ‘ik’ of ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van de website: www.daniellebassa.nl

Het bedrijf Praktijk Daniëlle Bassa, gevestigd Minstraat 24, 4147 CG  Asperen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn gegevens zijn:
Minstraat 24
4147 CG  Asperen
KvK nummer 65374509
BTW nummer NL002110394B97
www.daniellebassa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Daniëlle Bassa-Ellens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Foto
– Overige gegevens benodigd voor het uitvoeren van onze diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@daniellebassa.nl dan verwijderen wij deze informatie. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Daniëlle Bassa-Ellens verwerkt jouw persoonsgegeven voor de volgende doelen:
– afhandelen van jouw betaling.
– verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Voor het uitvoeren van onze diensten en producten.
– Daniëlle Bassa-Ellens verwerkt ook de persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor Daniëlle Bassa-Ellens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daniellebassa.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Daniëlle Bassa-Ellens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegeven die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder anderen door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende
Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

– Facebook
– LinkedIn
– Instagram

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Daniëlle Bassa-Ellens bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In geval van een Luisterkind-afstemming wordt de hulpvraag, de Luisterkind-afstemming en de foto maximaal 3 maanden bewaard voor het geval er nog vragen zijn betreffende de geleverde dienst. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Daniëlle Bassa-Ellens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daniëlle Bassa-Ellens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven
Daniëlle Bassa-Ellens biedt nieuwsbrieven via Mailchimp aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Via de website kun je je aanmelden. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Jouw persoonsgegevens geen wij door aan Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

Diversen
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je een klacht indienen voer de omgang met jouw persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl